นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
12   คน
สถิติทั้งหมด
66616   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554
 • เมื่อเวลา ๐๘.๐๐น. วันที่๑๒ มิถุนายน ๒...
  เมื่อเวลา ๐๘.๐๐น. วันที่๑๒ มิถุนายน ๒...
 • เมื่อเวลา ๑๕.๐๐น. วันที่ ๘ มิถุนายน ๒...
  เมื่อเวลา ๑๕.๐๐น. วันที่ ๘ มิถุนายน ๒...
 • เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔( เวลา๑๖.๐...
  เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔( เวลา๑๖.๐...
 • เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ .น ( วันที่ ๔ มิถนายน...
  เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ .น ( วันที่ ๔ มิถนายน...
 • เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ( เวลา๑๐....
  เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ( เวลา๑๐....
 • เวลา ๑๐.๐๐ น. วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒...
  เวลา ๑๐.๐๐ น. วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒...
 • วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔( เวลา ๑๔.๐...
  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔( เวลา ๑๔.๐...
 • นที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ ...
  นที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ ...
 • ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มอบช...
  ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มอบช...
 • วันที่๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เปิดประชุม...
  วันที่๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เปิดประชุม...
 • วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลก...
  วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลก...
 • วันที่๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พ.จ.อ. ศิวานั...
  วันที่๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พ.จ.อ. ศิวานั...
 • ในวันที่๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ กองช่างเทศบ...
  ในวันที่๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ กองช่างเทศบ...
 • การรับฟังความเห็นประชาชน
  การรับฟังความเห็นประชาชน
 • ในวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ กรรมการ กก...
  ในวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ กรรมการ กก...
 • พนักงานเทศบาลตำบลกุดสิม ได้ประกาศบัญช...
  พนักงานเทศบาลตำบลกุดสิม ได้ประกาศบัญช...
 • ในวันที่ ๘-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘...
  ในวันที่ ๘-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘...
 • เมื่อวันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เ...
  เมื่อวันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เ...
พันจ่าเอกศิวานันท์ จารุชัยศิริวรกุล
พันจ่าเอกศิวานันท์ จารุชัยศิริวรกุล
ปลัดเทศบาลตำบลกุดสิม
นายพินิจ ศรีนาม
นายพินิจ ศรีนาม
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดสิม
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ลงข่าว : 18/05/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม 18
ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่อง การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ลงข่าว : 18/11/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม 70
ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกุดสิม
ลงข่าว : 18/11/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม 56
ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ลงข่าว : 18/11/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม 57
ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลงข่าว : 03/11/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม 68
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถจ.กาฬสินธุ์
การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
การสำรวจชื้อนายกเทศมนตรี และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้บริหารภายใตจังหวัดกาฬสินธุ์ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
ขอส่งรายงานประจำปี 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
แบบสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ฯ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฯ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
ส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
ขอความร่วมมือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยประเมินตนเองตามาตราการ TSC Plus เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จังหวัดกาฬสินธุ์ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด ภายใต้รูปแบบการจำแนกแผนงาน/งาน/งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย (ฉบับใหม่ 2564) ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
01/03/2021 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเชอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/12/2020 : จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/12/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบาย คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล.และบ่อพักน้ำ คสล.และฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายหลักเมือง (ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ที่ 8 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/12/2020 : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/12/2020 : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/12/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบาย คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล.และบ่อพักน้ำ คสล.และฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายหลักเมือง (ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ที่ 8 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/12/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบาย คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล.และบ่อพักน้ำ คสล.และฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายหลักเมือง (ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ที่ 8 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/12/2020 : ซื้อผ้าไตร,เครื่องไทยธรรมและวัสดุอื่นๆ ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ 5 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/12/2020 : ซื้อจัดซื้อถังขยะยางรถยนต์พร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กระดานข่าวทั่วไป
กำลังปรับปรุงเว็บไซต์ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะครับ ( อ่าน 44 / ตอบ 0 )
    โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม   เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2564 : 22:53   
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< กรกฏาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงบประมาณ
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กรมบัญชีกลาง
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมทางหลวง
 • กรมจัดหางาน
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ธ.ธกส
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กรมสรรพากร
 • มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • โยธาไทย
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ITA
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
 • สำนักงาน ป.ป.ช.
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน