นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
82   คน
สถิติทั้งหมด
155942   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

ข่าวประกาศ

ค้นหาจาก :
10/05/2566 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ 99
19/04/2566 : ประกาศเทศตำบลกุดสิม การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 123
16/09/2565 : ประกาศบาลตำบลกุดสิม เรื่องระเบียบการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกุดสิม ประจำปี2565 333
14/03/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม การรับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 614
01/03/2565 : ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 306
08/02/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) 350
10/11/2564 : ประกาศการรับสมัครบุคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565 379
21/09/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการเทศบาลตำบลกุดสิม 531
09/09/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่องการประมูลเช่าตลาดสดเทศบาลตำบลกุดสิม ตลาดนัดวันอาทิตย์ พื้นที่เขตเทศบาลกำหนดและส้วมสาธารณะของเทศบาลตำบลกุดสิม 615
19/07/2564 : ประกาศ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติการสาธารณสุข 382
18/05/2564 : ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 353
18/11/2563 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่อง การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 398
18/11/2563 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกุดสิม 377
18/11/2563 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 364
03/11/2563 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 338
30/09/2563 : ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 390
30/09/2563 : ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 416
30/09/2563 : ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 563
28/09/2563 : ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการดูแลรักษาทำความสะอาดภายในหมู่บ้าน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 295
28/09/2563 : ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 336
03/02/2563 : ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลกุดสิม 349
11/02/2562 : ประชาสัมพันธ์รับ (ย้าย) พนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่น 318
14/04/2561 : โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณหลังโรงฆ่าสัตว์ (กองช่าง) 306
06/04/2561 : โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.ซอยข้างบ้านนางบัวซ้อน อารมณ์สวะข้านปั้นนํ้ามันทางไปบ้านกุดตอแก่นบ้านดอนแก้วพัฒนา หมู่ที่17 ต.คุ้มเก่า (กองช่าง) 427
30/01/3104 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมใฝปิดตะแกรงเหล็กและฝาปิด คสล.สายหลักเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 296
05/01/2561 : ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดจ้าง เปลี่ยแปลงแผนจัดจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.สายหลักเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ 275
03/01/2561 : ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. รูปตัวยูพร้องปิดตะแกงเหล็ลง หมู่8 265
21 ส.ค. 2560 : ราคากลางค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม พร้อมดาด คสล.บริเวณทางเข้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฯ ใต้อ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า 362
21 ส.ค. 2560 : ราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินชั่วคราว 276
24 เม.ย. 2560 : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต,เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในเขตเทศบาล จำนวน 2 โครงการ 292


หน้าที่ 1ทั้งหมด1
1