นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
156   คน
สถิติทั้งหมด
187329   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

กองการศึกษา

ชื่อ - นามสกุล :
นายปริญญา รัตนวรรณี
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
เบอร์ติดต่อ : 062-1865739
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายพรชัย เสนาะเสียง
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 085-4633966
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
สิบเอกวรรณยศ ยี่วาศรี
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 086-7053408
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางนิรมล แวงเลิศ
ตำแหน่ง :
นักสันทนาการชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 089-5731595
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววิราวรรณ มิทำมา
ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 087-2236668
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางพิมพร สีลาแยง
ตำแหน่ง :
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 089-8620887
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางโสมนิมิตร สุวรรณโคตร
ตำแหน่ง :
ครูชำนาญการ คศ.๒
เบอร์ติดต่อ : 098-2491066
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางอานนท์ศิลป์ ประเสริฐสังข์
ตำแหน่ง :
ครูชำนาญการ คศ.๒
เบอร์ติดต่อ : 063-3047760
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางดาวัลย์ แก้วนิสสัย
ตำแหน่ง :
ครูชำนาญการ คศ.๒
เบอร์ติดต่อ : 098-5895724
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวบุญมาตร วรพันธ์
ตำแหน่ง :
ครูชำนาญการ คศ.๒
เบอร์ติดต่อ : 090-9090097
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนันทิยา สกุลโพน
ตำแหน่ง :
ครูชำนาญการ คศ.๒
เบอร์ติดต่อ : 081-2606357
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวจารุวรรณ นนท์ไชยเสน
ตำแหน่ง :
ครูชำนาญการ คศ.๒
เบอร์ติดต่อ : 085-0677937
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางสุภิพร สมสวาสดิ์
ตำแหน่ง :
ครูชำนาญการ คศ.๒
เบอร์ติดต่อ : 093-33467732
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางอรทัย ศรีสวาง
ตำแหน่ง :
ครูชำนาญการ คศ.๑
เบอร์ติดต่อ : 0626161295
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุภัค เรืองแสน
ตำแหน่ง :
ครูชำนาญการ คศ.๑
เบอร์ติดต่อ : 089-7744988
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวน้ำทิพย์ คุ้มบ้านชาติ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ : 099-9055039
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางเจียมศักด์ บุตรสุริย์
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ : 081-9758056
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางประภัสสร ทิพย์สิงห์
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ : 088-3024129
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายมิตรชัย สุรำนาจ
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ : 093-3746272
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายศุภชัย ฉ่ำสบาย
ตำแหน่ง :
ภารโรง
เบอร์ติดต่อ : 088-3025744
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายมรกต อุทโท
ตำแหน่ง :
คนงาน
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ :
หน้าที่ 1ทั้งหมด1
1