นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
103   คน
สถิติทั้งหมด
170339   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

เมื่อเวลา ๐๘.๐๐น. ( วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ ) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลทุกท่าน ได้ร่วมอ่านสาร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันเทศบาล" ประจำปี ๒๕๖๕ ทั้งนี้น 

ลงข่าว: 25/04/2565    9   395

    วันที่ 24 เมษายน 2565 นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม เป็นประธานในพิธีเปิด วันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกุสิม

      วันที่ 24 เมษายนของทุกปี ถือว่าเป็นวันสำคัญในการระลึกถึงการก่อกำเนิดเทศบาล เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริการ การอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม และความเสมอภาคให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล ซึ่งปัจจุบัน นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยมีการบริหารงาน แบ่งหน้าที่ระหว่างสภาเทศบาลกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ทำให้การทำงานของเทศบาลมีศักยภาพ และทุ่มเทพลังในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงเกิดประโยชน์แก่ประชาชน ตามนโยบายของผู้บริหารทุกระดับ และเป็นไปตามแนวทางแห่งธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี โดยเทศบาลต้องจัดบริการสาธารณะอย่างเต็มความสามารถทุกด้าน เพื่อให้นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของเทศบาล ตามที่กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศให้ “วันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็นวันเทศบาล

        วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

        การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจแบบแผนการทำงานในเทศบาลตำบลกุดสิม รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน หน้าที่ของตนเอง และสิทธิตามกฎหมายที่ตนได้รับ รวมทั้งได้รับการปลูกฝังปรัชญาเพื่อเป็นบุคลากรเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี มีคุณภาพ พร้อมปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาลตำบลกุดสิม ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่ตั้งไว้ เพื่อกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน