นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
151   คน
สถิติทั้งหมด
187324   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนเมษายน ๒๕๖๕เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลกุดสิมได้ดำเนินกิจกรรม เพื่อแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต และร่วมกันเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดสิม  

ลงข่าว: 25/04/2565    12   453

นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างของเทศบาลตำบลกุดสิม มีข้อราชการที่จะปรึกษาหารรือ และ แจ้งให้ทราบเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเปิดเผยความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็น 1. การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3. การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่งการปฏิบัติ 4. การจัดทำแผนป้องกันการทุจริตและติดตามแผน 5. การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุรธรรมและความโปร่ง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (องค์กรคุณธรรมและค่านิยมสุจริต)

         เทศบาลตำบลกุดสิม  มีนโยบายในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรคุณธรรมและค่านิยมสุจริต   โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน ในการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ ด้วยหลักพอเพียง
  2. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตมิชอบในหน่วยงาน พัฒนา  คุณธรรม  จริยธรรม
  3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตมิชอบในหน่วยงาน ด้วยหลัก สุจริต
การดำเนินงานในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร องค์กรแห่งคุณธรรมและค่านิยมสุจริต

      - ประกาศเจตจำนงการเป็นองค์กรคุณธรรม และค่านิยมสุจริตประจำปี

      - ดำเนินส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรมและค่านิยมสุจริต โดยการจัดประชุมประจำเดือน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการต่อต้านการทุจริตเป็นประจำทุกเดือน

      - ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างตามประมวลจริยธรรม เพื่อรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน