นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
89   คน
สถิติทั้งหมด
129130   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

เมื่อเวลา ๐๙.๓๐น.(วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลสิม ได้มอบหมายให้ นายราเมศร์ เลิศล้ำ รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดสิม และรับฟังปัญหาความต้องการแนวทางในการพัฒนา 

ลงข่าว: 22/02/2565    6   178

เมื่อเวลา ๐๙.๓๐น.(วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ) นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลสิม ได้มอบหมายให้ นายราเมศร์ เลิศล้ำ รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดสิม โดยมีคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตัวแทนชุมชน และชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลกุดสิมร่วมในการประชุม โดยวัตถุประสงค์
๑.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ๒.เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
๓.รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดสิม
การประชุมดังกล่าวเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและหาแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ