คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง เทศบาลตำบลกุดสิม
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช